Skauta rokasgrāmata

Skauta rokasgramata

Mana skatijuma, skauta galvenais uzdevums ir nevis uzkrat un piegadat informaciju izlasu vaditajiem (prieks tadiem merkiem vini loti sekmigi sodien var izmantot alltid.org saitu), bet aktivi iesaistities latviesu talantu pastavigu treninu nodrosinasana.
Lai to izdaritu jadara sekojosais:

1. Jaatrod un japiefikse savos sarakstos musu perspektivakos speletajus. Jaunu speletaju gadijuma, sados nolukos jaseko lidz sludinajumiem „Youth Pull” topika Latvijas konference un regulari jaizskata tirgus. Loti patikami, ja saja procesa kads palidz (piemeram, federacijas biedri ieposte informaciju apvienibas konference), jo tirgus apskata izlaizot tikai 3 dienas, iespejams palaist garam daudzus talantus. Speletaju informacijas uzkrasanai es izmantoju vienkarsu Excel failu, kura piefikseju speletaja prasmes un TSI, ka ari sekoju lidzi TSI izmainam.
2. Nepieciesams sekot lidzi pasiem talantigakajiem un gadat par vinu attistibu. Latvija ir ne mazums patriotiski noskanotu komandu vaditaju, kas ir gatavi dot savu ieguldijumu Latvijas uzvaras un uzaudzinat kadu musu talantu. Problema parasti ir tur, ka bridi, kad pie izlasu treneriem griezas sie komandu ipasnieki ar savu piedavajumu, treneri nevar neko piedavat, jo parzina tikai izlases tuvakas rezerves. Sados gadijumos skautam butu jabut tam, kas seko lidzi situacijai tirgu un spej pazinot siem komandu ipasniekiem par Latvijas talantu nonaksanu pardosana.

Sada veida musu talanti nonaktu uzticigas rokas, netiktu izniekoti un gala rezultata izlasu treneriem speletaju atlase ieks alltid.org piedavatu plasu speletaju klastu jebkurai izveletai strategijai.

autors: GM-Zelts

Meginasu izklastit skautosanas pamatus un nianses, kas nepieciesams U-20 izlasei no skauiem.

I. Tirgus

Ta ka speletaji tirgu uzturas 3 dienas, tad ir skaidrs, ka tirgus ir japarbauda ne retak ka reizi trijas dienas. Uzejot talantu, butu labi jau piedavat kadiem 3-5 klubiem, kas varetu but ieintereseti (velams ar teicamiem treneriem), lai speletajs paliktu Latvija, neatkarigi no ta, kurs no ipasniekiem beigas uzbido. Svarigi ir ari, lai savejie sava starpa necinas. Vislabakais ir, ja uz deadline ir divi pirceji – galvenais un rezerves, ja galvenais aizmirst, neuzbido, netiek pie neta un nav par to nevienam pazinojis (visi zinat, ka tas dzive gadas…)

II.1. Prasibas speletajiem (vecums)

Vecuma atbilstiba izlases spelu planam ir atrodama seit
Tas darbojas sekojosi – vecums saja lapa apdeitojas katru dienu, lidz ar to katru dienu var parbaudit, apskatot speletaja vecumu, lidz kurai kartai sis speletajs vares spelet izlase. Piemeram: ja sodien speletajs ir 20 gadus un 50 dienas vecs, vins vares spelet lidz kvalifikacijas cikla 10. kartai. Ja speletajs sodien ir 17gadi un 34 dienas vecs, vins vares spelet lidz Pasaules Cempionata 2. rinka 3. kartai. Ja kads vel izti neizprot sis lapas lietosanu, labprat izskaidrosu!
Sis kvalifikacijas cikls pieradija, ka speletaji var noderet gan tadi, kas ir pilnam ciklam, gan tadi, kas der, piemeram, tikai cetram kartam. Tatad vislielaka uzmaniba ir japievers tiem speletajiem, kuri ir pilna cikla speletaji gan kvalifikacijai, gan PC. Talak ir nepieciesami speletaji, kuri var noderet lidz jebkurai kvalifikacijas cikla kartai. Tomer ar siem speletajiem ir grutak, jo lidz bridim, kamer nav zinams kvalifikacijas spelu grafiks, nav zinams, kuri no speletajiem var noderet. Tadel ir jabut pilnai informacijai par speletajiem visam kavlifikacijas ciklam. PC speletajiem ir cita situacija – vajag speletajus pirmai kartai, talak jau speletaji ir javerte no vinu iegulijuma potenciala. Piemeram, izlase uz nakamo PC ir gatavoti divi speletaji, kuri vares spelet lidz pusfinalam. Bet, ja, protams, tur tiksim, tie speletaji varetu but “vilceji” – Kinne un Vinkelis. Ir vel ari citi piemeri, tomer atkal jau, kamer nav zinami pretinieki, nevar notikt speletaju izvertesana pirmai kartai, pec kuras var tikt atlaisti maksimali 2-3 speletaji. Galvenokart jau centra pussargi. Parejiem ieteiktu koncentreties uz speletajiem, kuri var spelet lidz tresa rinka 1. kartai un talak!

II.2. Prasibas speletajiem (papildprasmes)

Ieklausanai izlase izturibai jabut minimums apmierinosi, velams vismaz labi! Izturibas treninu dalai ir jabut no 7-11%. Vislabak, ja to pamazam var celt lidz ar vecumu, 20 gados jau vajag apmeram 10% izturibas treninu dalai.
Papildprasmes (sakot ar svarigako, iekavas velamas minimalas prasibas, izpilde nav obligata, bet ta dod prieksrocibu):

Visiem speletajiem ir svariga realizacijas un standartu prasme. Vislabak, ja realizacija virs drankigi vai standarti virs vaji.

II.3. Prasibas speletajiem (pamatprasme)
Speletaju pamatprasmes sasniedzot 20 gadu vecumu:

 1. Vartu sargasana – min. titaniski, optimali – kosmiski
 2. Aizsardziba – min. dizeni, optimali – pasaules klases
 3. Flangos – min. pardabiski (augsts), opimali – kosmiski
 4. Saspele – min. dizeni (augsts), optimali – pasaules klases
 5. Realizacija – min. dizeni (augsts), optimali – pasaules klases

III. Kontakts ar speletaju ipasniekiem

Atkariba no ta, cik liels talants ir katrs speletajs, komunikacijai ar speletaju ipasniekiem ir jabut loti intensivai (apmeram reizi 1-3 nedelas), vai informativai (reizi divos menesos). Tas ir tadel, ka slodze ar tiem speletajiem, kuriem ir loti mazas izredzes uz izlasi, ir parak liels, lai to uzgrustu musu skautiem. No ipasniekiem ir nepieciesams zinat:

 1. Treninu veidu, lai informe pirms mainas (piem. piespeles starpsezona)
 2. Trenera kvalifikaciju.
 3. Treninu intensitati
 4. Izturibas treninu dala
 5. Planiem izmantot kausa/liga?
 6. Kadi ir ilgtermina plani?

Prasibas speletaju trenesanai, par ko butu jainforme speletaju ipasnieki:

 1. Teicams treneris butu velams, bet ne sliktaks ka labi.
 2. Speletaji ir jatrene pamatprasme un ar optimalo treninu veidu!
 3. Intensitate ne zemaka par 90, optimali 100.
 4. Izturibas treninu dala 17 gados – 6%, 18 gados – 8%, 19+ gados – 10%. +/- 1% optimalaja varianta, bet minimalas prasibas, lai izturibas trenins nebutu lielaks par 11%. Tiem, kam ir slinkums krameties vai trene daudz dazadu vecumu talantus otrs variants ir trenet visu laiku uz 5-6% un starpsezona vai ka savadak 2-3 nedelas patrenet ar 35-50% izturibas treninu dalu.
 5. Speletajiem pieredze ir loti svariga! Tadel izlases kandidatiem loti velama butu daliba pec iespejas ilgak kausa speles un pec tam ari ligas speles. Ja tiek spelets draudzibas speles – tad starptautiskas.
 6. Pirms kandidata pardosanas, vajag, lai laicigi tiek pazinots par to skautiem, kuri tad var meklet pircejus, kas trenes talak. Ja speletaju ir plans partraukt trenet, bet vins vel var but noderigs izlasei, ir nepieciesams pierunat, lai sads speletajs tiktu pardots (attiecas gan uz U-20 potencialiem, gan NT potencialiem)!

IV. Komunikacija

Pirmais noteikums ir neko nesolit, neteikt kurs ta menedzera speletajs ir speletaju liste pec kartas. Ipasi jau arzemniekiem. No arzemniekiem ir japrasa neko nedodot preti, iznemot optimalas un minimalas prasibas – tada, diemzel, ir ta rugta dzives patiesiba! Turpreti musejiem ir jaizskadro, ka ta ir labdariba, jo nekad nebus ta, ka vares 100% pateikt, vai vina speletajs bus izlase. Lidz ar to nevajag sacereties! Bet palidzet izlasei vajadzetu but goda lietai. Protams, katram ir jamekle sava pieeja, bet sis ir pamatvadulas komunikacija ar speletaju ipasniekiem

V. Teicamo treneru projekts

Valantain savulaik saka lielisku projektu, tomer tas ir jauztur un javecina! Mums ar Valentain nav ipaši daudz laika vairs ne to propagandet, ne koordinet. Tas butu jauznemas skautiem un meklejam koordinatoru! Bet par so temu paturpinasim atseviski. Meklejam koordinatoru!

VI. Jauniesu akademijas

Tas butu projekts, kas ir jasak, meginot skaidrot, izglitot un koordinet jauniesu akademiju ipasnieku darbibas. Laicigi zinot par talantu esamibu, ir jaizglito ipasnieki par to, ko un ka trenet. Ari par so meginasim runat atseviski! Meklejam koordinatoru!

autors: MarisMMA

source:http://www.hattrick.org/Forum/Read.aspx?t=12892549&v=7&a=1&n=1

Author: Former User on 2009/11/20
Category: Raksti
Tags: , , , , , , , , , ,
1 response to “Skauta rokasgrāmata”
 1. Unknown_Guy says:

  Vecuma prasību links jāpamaina uz http://www.ht-world.org/global/u20age.php?language=2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Last articles